תקנון אימפרוב

תקנון אימפרוב

אנו מודים לך שבחרת לבקר ו/או לרכוש מוצרים כגון סדנה/קורס אימפרוביזציה ו/או כרטיסים להופעות באתר האינטרנט המקוון של תיאטרון האימפרוב – הבית הישראלי לאימפרוביזציה.

הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויותיך וחובותיך הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט והזמנת הכרטיסים והסדנאות באמצעותו.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר ״תיאטרון האימפרוב״ (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט שמציע את השירותים שמעניק העסק לרבות רכישת כרטיסים להופעות שמארגן העסק .
באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש באמצעות כרטיס אשראי.

תיאטרון האימפרוב שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע”י תיאטרון האימפרוב. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעים הקבועים בחוק.

 

תנאים נוספים החלים על המשמש באתר זה:

● מדיניות הפרטיות שלנו https://improvtheater.co.il/privacy-policy/, שקובעת תנאי פרטיות ומידע למשתמשים באתר שאותו אנו אוספים או מודדים ללא קשר לרכישה באתר , בשימושך באתר אתה מסכים לתנאים אלו.

 

תקנון רכישות באתר תיאטרון האימפרוב

 

1.כללי

1א. בעל אתר האינטרנט הינו תיאטרון האימפרוב(להלן:העסק), ח.פ 036468072 . בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ולבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות אלינו בכתובת יצחק שדה 32 תל אביב בטלפון 0544450913 במייל contact@improvtheater.co.il .

1ב. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין תיאטרון האימפרוב, ובעצם השימוש באתר האינטרנט מסכים מאשר ומצהיר הלקוח ואו המבקר באתר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ככתבן וכלשונן.

1ג. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני בני המינים באופן שווה.

 

2.אפשרויות רכישה באמצעות האתר.

 

  • רשאי להזמין ואו לרכוש באתר האינטרנט כל אדם, אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – “כרטיס אשראי”).
  • תנאי מוקדם לכל טיפול בעסקה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
  • מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
  • לעסק שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדית.
  • לאחר רכישת המוצר או הזמנת הסדנא/קורס, יקבל הלקוח באופן מיידי באמצעות המייל חשבונית מס שתישלח ללקוח בתוך שני ימי עבודה.

 

3.תנאי רכישת סדנאות/קורסים

מובהר כי הזמנת שיעור נסיון ו/או קורס באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת סדנא
תשלום על הסדנה בצירוף חשבונית מהווה אישור הרשמה.

 

4. מדיניות ביטול עסקה- סדנאות/קורסים

4א. העסק יאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו בהתאם למדיניות האתר המפורטת להלן כפי שתהיה בתוקף במועד הביטול, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

4ב. ביטול ביוזמת העסק – במקרה בו לאחר רכישת המוצר או הזמנת הסדנא/הקורס התברר לעסק כי לא תתאפשר אספקת המוצר או השתתפותו של הלקוח בסדנא, בין מאחר ובוטלה, נדחתה, לא נותרו מקומות פנויים, ומכל סיבה אחרת כלשהי, לא יהיה העסק מחויב לאספקת המוצר או להשתתפות הלקוח בסדנא. העסק יעדכן את הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט, ויציע לו להזמין מוצר אחר או סדנא אחרת באותה עלות, ו/או להזמין מועד אחר לסדנא שהוזמנה (ככל שתתקיים סדנא נוספת), ו/או לקבל את כספו בחזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר או הזמנת הסדנא. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לביטול רכישת המוצר או ביטול השתתפות הלקוח הסדנא כלפי העסק ו/או מי מטעמה.

4ג.ביטול ביוזמת הלקוח – הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנא/קורס בהודעה מראש ובכתב – ב”צור קשר” באתר, ו/או במייל contact@improvtheater.co.il. התקבלה ההודעה בחברה בתוך 14 יום מיום הזמנת הסדנא, ונותרו יותר מ-14 יום לפני מועד תחילת הסדנא, רשאי הלקוח להזמין סדנא/קורס אחר/ת באותה עלות, ו/או להזמין את הסדנא/קורס שהוזמנ/ה במועד אחר על בסיס מקום פנוי, (ככל שתתקיים סדנא נוספת), ו/או לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את הזמנת הסדנא. התקבלה ההודעה בחברה על ביטול ההשתתפות בסדנא/קורס לאחר יותר מ-14 יום מיום הזמנת הסדנא, ו/או פחות מ-14 יום לפני מועד תחילת הסדנא, יחויב הלקוח במלוא עלות הסדנא.

4ד. אחריות – סדנאות/קורסים
העסק מביא לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם כי התיאור של הסדנאות/קורסים באתר האינטרנט הינו תמציתי ולצורך הדגמה כללית בלבד, כי התמונות הינן להמחשה בלבד, כי מדובר בסדנאות/קורסים דינמים התלויים/יות בין השאר במשתתפים ו/או במנחים שאינם בשליטת העסק, שאין הכרח שיהיו זהות למתואר באתר, וכי התיאור נסמך בין היתר על מידע שנמסר לחברה מצדדים שלישיים. העסק אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו להתנהלות הסדנא בפועל, והיא ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות בשל אי התאמה, טעות, אי הבנה או חוסר בפרט כלשהו שעלול להיגרם בין תיאור הסדנא לבין ביצועה בפועל.

העסק לא יהיה אחראי לנזק ו/או הפסד כלשהם שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה, ושייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בתקשורת, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר, ו/או מכל סיבה אחרת.

הלקוח יישא באחריות מלאה וישפה את העסק בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין כל טעות שביצע הלקוח בביצוע ההזמנה.
העסק מתחייבת לפתוח את הסדנה/קורס בזמן שצויין באתר אלא אם כן מסיבות כלשהן
תאלץ לדחות את המועד ותעדכן על כך את המשתתפים במייל.

 

5. תנאי רכישת כרטיסים להופעות

5א.הגדרות

“מזמין” או “משתמש” – אדם המזמין כרטיס להופעה באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
“כרטיס להופעה” או “הכרטיס” – כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר.
“עסקה” – הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.
“שירות” או “שירותים” – אפשרויות רכישת כרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
“עמוד התשלום” – העמוד באתר בו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

5ב.ביצוע עסקאות ותשלום – כרטיסים להופעות

מספר הכרטיסים למופעים השונים של תיאטרון האימפרוב הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק.
תיאטרון האימפרוב רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העסק ו/או מי מטעמה בעניין זה.
ביצוע עסקה באתר , ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן “פרטי זיהוי”) של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע”י תיאטרון האימפרוב במהלך העסקים הרגיל שלה.
כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במעכרת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל התמיכה שלנו באתר או בטלפון 0544450913.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי “תיאטרון האימפרוב” להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ו”תיאטרון האימפרוב” שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/אירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע”י הנהלת כל אתר ואתר ו/או על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע/מופע. לא תחול על ״תיאטרון האימפרוב״ כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

 

  • שימו לב – המקום אינו נגיש לנכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים.

5ג. ביטול עסקאות – כרטיסים להופעות

בעבור ביטול העסקה תגבה עמלת ההזמנה אשר ששולמה עם ביצוע העסקה.
ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצועה וזאת בתנאי שהביטול יעשה 7 ימי עסקים לפחות לפני מועד המופע. דמי הביטול יהיו 100 ש״ח או 5% מהעסקה (הנמוך מביניהם).
אם נדחתה ההופעה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי חברת ״תיאטרון האימפרוב״ או ההפקה, בהתאם למקום ההופעה ובהתאם לתאריך החדש של ההופעה. ביטול עסקה במקרה שההופעה נדחתה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטלה ההופעה מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

5ד.אחריות – כרטיסים להופעות

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את ״תיאטרון האימפרוב״.
״תיאטרון האימפרוב״ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד ג’

 

7. איסוף כרטיסים להופעות

כרטיס להופעה, שהוזמן באמצעות האתר או במוקד הטלפוני יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום ההופעה בקופה, אשר תוצב בכניסה לאולם או המועדון בו מתקיימת ההופעה, החל מחצי שעה לפני מועד פתיחת הדלתות, המפורסם באתר, ולא יאוחר מחמש-עשרה (15) דקות לאחר תחילת ההופעה. איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

 

8. פרטיות לרוכש באתר

הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי החברה תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של החברה את הפרטים האישיים שמולאו על ידו (ללא פרטי אשראי )וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור.

הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את פרטיו האישיים (ללא פרטי אשראי) למפעיל הסדנא או מי מטעמו.

החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ”י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט.

למעט האמור לעיל, החברה לא תעביר את פרטי הלקוח לצד ג’ כלשהו. החברה תנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח. ללקוח או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה במידה וייחשפו פרטי הלקוח למרות אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה.

 

9. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות זכויות היוצרים, התמונות, הטקסטים, העיצובים, סימני המסחר, המתכונים, תיאור הסדנאות, תיאור המוצרים, וכיוצ”ב, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

 

10. שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת “וירוסים” למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

 

11. אחריות אתר

״תיאטרון האימפרוב״ עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, ״תיאטרון האימפרוב״ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. תיאטרון האימפרוב לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, ״תיאטרון האימפרוב״ עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של תיאטרון האימפרוב להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. ״תיאטרון האימפרוב״ לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ’וירוסים’ ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמו שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ״תיאטרון האימפרוב״ בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

 

12. דין ושיפוט

כל מחלוקת בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – “המחלוקת”), תידון לפי הדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט בתל אביב נתונה סמכות שיפוט ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.